Comunicate de Afaceri

Anunț Angajare

Asociaţia Grupul de Acțiune Locală UNIREA FOCȘANI, având în vedere Ordonanţă nr. 26/2000 cu modificarile introduse de Legea nr. 246/2005 privind organizarea și funcționarea asociațiilor și fundațiilor actualizată 2017 și Legea 53/2003 (Codul Muncii) actualizata 2017 în curs de înființare organizează concurs pentru ocupare posturilor vacante de Expert implementare, evaluare si monitorizare (2 posturi) și Expert Tehnic (1 post).

Posturile scoase la concurs vor fi cu contract individual de munca, pe perioada determinată, cu fracțiune de normă (2h/zi).

Condiţii generale de participare la concurs:

a) Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) Are vârsta minimă prevăzută de normele în vigoare;

d) Are capacitate deplină de exerciţiu;

e) Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) Îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Expert implementare, evaluare si monitorizare

Condiţii specifice:

 1. Studii superioare de licenta - masterul reprezinta un avantaj (tehnice/economice/administratie publica) - 3 ani;
 2. Intre 5 si 10 ani de experienta specifica in implementarea de proiecte sociale;
 3. Buna intelegere a fenomenului saraciei si a excluziunii sociale;
 4. Utilizare calculator, capacitate de intelegere si interpretare a actelor normative in domeniu, bune capacitati de relationare/comunicare interpersonala si institutionala/organizationala, bun organizator, abilitati de lucru in echipa, capacitati comunicare

 Atribuții principale:

- Elaboreaza proceduri de lucru

- Elaboreaza procedura de evaluare

- Sprjina procesul de lansare apeluri de proiect si elaboreaza documente suport

- Coordonarea biroului de informare privind clarificarea unor aspecte legate de completarea şi pregătirea cererii de finanţare

- Evaluarea administrativa proiectele depuse

- Evaluarea tehnico-financiar a proiectelor depuse

- Efectuarea vizitelor de monitorizare pe teren

- Evaluarea administrativă a proiectelor depuse

- Solicitarea informaţii suplimentare de la beneficiari

- Luarea operativă a deciziilor asupra implementării proiectului (sau depistarea problemelor);

- Efectuarea zilnică a gestionării proiectului;

- Executarea operativă şi corectă a procedurilor de gestionare a resurselor

- Facilitarea coordonării între activităţile componentelor

- Monitorizarea şi raportarea la timp despre realizările şi rezultatele proiectului Urmarirea periodica a stadiului implementarii si a rezultatelor

BIBLIOGRAFIE:

 1. Ghidul Solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”- orașe/municipii cu populație de peste 20.000 locuitori, AP 5, OS 5.1;
 2. Ghidul specific privind depunerea și selecția Strategiilor de Dezvoltare Locală, etapa a II-a a mecanismului DLRC, Model cadru Strategie de Dezvoltare Locală;
 3. Orientări privind dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității pentru actorii locali, Versiunea 2;
 4. OUG 26/2000 cu privire la Asociații și Fundații, cu modificările și completările ulterioare

Expert Tehnic

Condiţii specifice:

 1. Studii superioare cu licenta economice/ tehnice/ juridice. - 3 ani ;
 2. Min 5 ani de experienta specifica in implementarea de proiecte cu finantare externa sau de la bugetul de stat;
 3. Cunostinte bune de operare PC (Word, Excel, Internet), capacitate de intelegere si interpretare a actelor normative in domeniu, bune capacităti de relationare/comunicare interpersonală si institutională/organizatională, bun organizator.

Atribuții principale:

- Elaboreaza procedura de evaluare

- Raspunde de verificarea si selectia proiectelor ce se vor implementa

- Raspunde de calitatea lucrarilor executate

- Coordoneaza activitatea tehnica si asigura comunicarea adecvata cu beneficiarii

- Participa la analiza licitatiilor si a modului de realizare a lucrarilor

- Efectuaza raportari tehnice asupra proiectelor inainte in sedintele de selectie

- Centralizeaza lunar evolutia activitatilor si monitorizeaza evolutia proiectelor din punct de vedere tehnic

- Intocmeste si tine evidenta dosarele cu proiectele propuse

- Intocmeste si actualizeaza permanent baza de date

- Implementeaza actiunile corective si preventive stabilite si initiaza actiuni de imbunatatire a eficientei si eficacitatii activitatilor proprii

- Realizeaza toate sarcinile, subordonate obiectivului postului, delegate de managerul de proiect.

BIBLIOGRAFIE:

 1. Ghidul Solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor  ,,Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locala"- orașe / municipii cu populație de peste 20.000 locuitori, AP 5, OS 5.1;
 2. Ghidul specific privind depunerea și selecția Strategiilor de Dezvoltare Locală;
 3. Ordonanţa nr. 26/2000 cu modificarile introduse de Legea nr. 246/2005 privind organizarea și funcționarea asociațiilor și fundațiilor actualizată 2017.

 

Procedura de recrutare în vederea angajării se va desfășura astfel:

Etapa 1: Pentru înscrierea candidaturii, fiecare candidat va depune dosarul în perioada 10.10.2018 - 02.11.2018, pana la ora 14.00, în plic sigilat, la sediul Asociației GAL Unirea Focșani (Focsani, Aleea 1Iunie PT9 Sud) cu următoarele documente:

1) Cerere înscriere la concurs adresată Președintelui GAL UNIREA FOCȘANI;

2) CV Europass;

3) Copie CI (candidatul va prezenta documentul în original și va lăsa spre conformare o copie);

4) Diplome studii în copie conformată dupa original (în acest caz candidatul va prezenta documentele în original și va lăsa spre conformare copii) sau copii legalizate notarial;

5) Documente care să ateste vechimea și specialitatea în muncă;

6) Copie certificat de naștere (candidatul va prezenta documentul în original și va lăsa spre conformare o copie);

7) Adeverința medicală apt pentru muncă, original, eliberată cu cel mult 6 luni înainte de data concursului;

8) Cazier judiciar, original sau declarație pe proprie răspundere că nu are cazier și aducerea acestuia până la interviu;

9) Scrisoare de intentie.

Actele se vor prezenta și in original în momentul depunerii dosarului, în vederea verificării conformităţii copiilor.

Dosarele incomplete sau neconforme vor fi respinse!

Etapa 2: Candidații care au depus dosare conforme și complete vor fi contactați telefonic pentru programarea interviului de angajare.

Interviurile de angajare vor avea loc la o dată anunțată ulterior, începând cu ora 10,00, la sediul Asociației GAL Unirea Focșani (Focsani, Aleea 1Iunie PT9 Sud). Se va urmări evidențierea abilităților organizatorice, de leadership și de comunicare, dar și interesul acordat instrumentului DLRC (Dezvoltare Locală în Responsabilitatea Comunității), conform bibliografiei afișate.

Candidații selectați în vederea ocupării posturilor vor fi anunțați atât prin e-mail, cât și prin telefon.

Informații suplimentare se pot obține pe e-mail galunireafocsani@yahoo.com.

Social Media
Vezi toate articolele autorului: Comunicate de Afaceri

Cauta

Categorii populare