Comunicate de Afaceri

GAL Unirea Focșani. Apel de selectie Fise de Proiecte POCU-sesiunea Iulie 2021, pentru perioada 28.07.2021-26.08.2021, in vederea implementarii masurilor/interventiilor din cadrul SDL Municipiul Focsani

PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității;

Obiectivul tematic 9: „Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare ” (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art 3, alin 1, lit b);

Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art. 3, alin 1, lit b).

Obiectiv specific 5.1.: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

 

APEL de fise de proiect

POCU/GAL UNIREA FOCȘANI/ 2021/ 5/ 2/ 5.1.

-varianta simplificata-

Data publicarii: 28.07.2021

Numarul de referinta al sesiunii/apelului: POCU/GAL UNIREA FOCȘANI/ 2021/ 5/ 2/ 5.1. Sesiunea: Iulie 2021

Tipul apelului: Competitiv cu sesiune limitata de depunere a fiselor de proiecte de 30 de zile calendaristice, cu prag de supraselectare ce va fi stabilit de Comitetul de selectie

Masurile din SDL care se lanseaza: Masura 6, Masura 8, Masura 9, Masura 10, Masura 11, Masura 12,

Masura 13

Interventiile din SDL: Interventia 11, Interventia 16, Interventia 17, Interventia 18, Interventia 19,

Interventia 20, Interventia 21, Interventia 22

Data lansarii apelului: 28.07.2021, ora 12:00

Data limita de depunere a fiselor de proiecte POCU: 26.08.2021, ora 12:00

Locatia de depunere a fiselor de proiecte: Municipiul Focsani, punctul de lucru GAL, str. Panduri, nr.11 Intervalul orar de depunere: 09:00-12:00

Valoarea totala a apelului: 1.800.000 euro Valoarea minima a unui proiect:500.000,00 euro

Date de contact: galunireafocsani@yahoo.com, tel.manager 0741993954, Municipiul Focsani, str.Panduri, nr.11

 

Asociatia Grupul de Actiune Locala Unirea Focsani anunta lansarea primului Apel de selectie Fise de Proiecte POCU-sesiunea Iulie 2021, pentru perioada 28.07.2021-26.08.2021, in vederea implementarii masurilor/interventiilor din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a Municipiului Focsani.

Tipul apelului POCU este competitiv cu sesiune limitata de depunere a fiselor de proiect de 30 de zile calendaristice, cu prag de supraselectare ce va fi stabilit de Comitetul de Selectie. Sesiunea se va deschide in data de 28.07.2021, ora 12:00 si se va inchide in data de 26.08.2021, ora 12:00, la termenul limita de 30 zile calendaristice.

Locatia de depunere a fiselor de proiecte este: Municipiul Focsani, str. Panduri, nr.11. Fisele de proiect se vor depune dupa urmatorul calendar/program: 09:00-12:00.

Apelul de fise de proiect lansat de Asociatia Grupul de Actiune Locala Unirea Focsani, sesiunea Iulie 2021, in cadrul Axei prioritare 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității; Obiectivul tematic 9: „Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare ” (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art 3, alin 1, lit b); Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art. 3, alin 1, lit b).; Obiectiv specific 5.1.: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC; PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, vizeaza lansarea urmatoarelor masuri aferente SDL Municipiul Focsani:

 • Masura 6: Campanii de salubrizare și igienizare a zonei, cu implicarea comunității;
 • Masura 8: Crearea unui Centru Multifuncțional pentru activități educative, culturale, recreative și sociale;
 • Masura 9: Organizarea și promovarea de cursuri de formare/calificare pentru creșterea nivelului de acces și de menținere pe piața muncii;
 • Masura 10: Diversificarea și creșterea numărului de oferte de locuri de muncă pentru populația din zonele urbane marginalizate;
 • Masura 11: Creșterea accesului și participării în învățământul primar și secundar prin programe de consiliere, mediere, „școală după școală”;
 • Masura 12: Conștientizarea populației din ZUM-uri asupra beneficiilor educației pentru sănătate, igienei, educației sexuală și planificării familiale;
 • Masura 13: Campanii de conștientizare publică pentru prevenirea marginalizării sociale. Interventiile ce se lanseaza sunt:
 • Interventia 11: Campanii de conștientizare asupra necesității de salubrizare și igienizare a zonei și implicarea comunității în realizarea acestora;
 • Intervenția 16: Operaționalizarea unui Centru Multifuncțional pentru activități educative, culturale, recreative și sociale;
 • Interventia 17: Organizarea și promovarea de cursuri de formare/calificare pentru creșterea nivelului de acces și de menținere pe piața muncii;
 • Interventia 18: Stimularea și promovarea inițiativelor antreprenoriale în zonă;
 • Interventia 19: Organizarea de târguri de oferte de muncă, dedicate persoanelor din comunitățile marginalizate;
 • Interventia 20: Organizarea și promovarea de acțiuni care să conducă la creșterea accesului și participării în învățământul timpuriu;
 • Interventia 21: Campanii de informare: educație pentru sănătate, igienă, educație sexuală și planificare familială;
 • Interventia 22: Campanii de conștientizare și informare în domeniul combaterii discriminării și segregării.

Suma totala lansata pentru primul apel de depunere de fise de proiecte este de 1.800.000 Euro. Suma minima a unei fise de priect este de 500.000,00 euro.

Cursul de schimb care va fi utilizat pentru stabilirea valorii apelului este cursul inforeuro aferent lunii lansarii apelului POCU OS 5.1.

Alocarea financiară pentru primul apel de fişe de proiect este egală cu suma POCU prevăzută în bugetul SDL aprobată, respectiv 1.800.000 Euro. Se va lansa inca un apel în cazul în care suma nu este acoperită din primul apel.

Orice fişă de proiect trebuie să cuprindă minim două măsuri integrate la nivel de obiective, ţinte şi indicatori SDL.

Derularea procedurii de depunere a fiselor de proiecte POCU:

 • Apelul va fi lansat in data de 28.07.2021, ora 12:00, prin publicarea pe site-ul galunireafocsani.ro, prin afisarea la punctul de lucru din Focsani, str. Panduri, nr.11;
 • Fisele de proiecte vor fi depuse de catre beneficiari la punctul de lucru al GAL Unirea Focsani din Focsani, str. Panduri, nr. 11, in perioada 28.07.2021-26.08.2021, dupa urmatorul program 09:00- 12:00;
 • Echipa tehnica a GAL Unirea Focsani va primi fisele de proiect depuse in format letric (pe suport de hartie) precum si un exemplar in format electronic, pe CD;
 • Se vor utiliza doar formularele de fisa de proiect aferente GAL Unirea Focsani puse la dispozitia beneficiarilor pe site-ul galunireafocsani.ro;
 • Termenul limita de depunere pentru prima sesiune este 26.08.2021, ora 12:00;
 • Datele de contact la care se pot cere informatii, clarificari, pe perioada depunerii fiselor de proiecte, sunt: galunireafocsani@yahoo.com, telefon manager 0741993954, Focsani, str. Panduri, nr.11;

Apelul de proiecte este competitiv, beneficiarii masurilor lansate sunt:

 1. Autorități publice locale și unități cu personalitate juridică aflate în coordonarea sau subordonate acestora;
 2. Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă acreditați în conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 277/21.03.2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Furnizori autorizați de formare profesională – autorizați în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.129/31.08.2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, acreditate conform Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 4.543/468/2004, pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, cu modificările şi completările ulterioare; - Furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii;
 5. Asociații și fundații – persoane juridice de drept privat constituite conform Ordonanței Guvernului nr.26/30.01.2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare; - Organizații sindicale (sindicate, federații sindicale, confederații sindicale sau uniuni sindicale teritoriale) - persoane juridice de drept privat, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Organizații patronale (patronate, federații patronale, confederații patronale sau uniuni patronale teritoriale) - persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Întreprinderi sociale de inserție – persoane juridice atestate conform Legii 219/2015 privind economia socială, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Angajatori - persoane juridice de drept privat constituite conform Legii nr.31/16.11.1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Camere de Comerţ şi Industrie – persoane juridice de utilitate publică, organizații autonome, neguvernamentale, fără scop patrimonial, organizate în temeiul dispoziţiilor din Legea camerelor de comerţ din România nr.335/06.12.2007, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Unități școlare și Inspectorate Școlare Județene

NOTA: Toate categoriile de entități eligibile menționate pot participa în cadrul proiectului, atât ca beneficiar unic, cât și în parteneriat cu oricare dintre categoriile de entități eligibile în funcție de specificul intervenției/intervențiilor. Parteneriatul cu autoritatea publică locală poate fi util, inclusiv din perspectiva evitării riscului de suprapunere a grupului țintă cu cel existent la nivelul măsurilor similare din cadrul AP 6, respectiv AP4 - PI 9.ii (O.S.4.1/4.2 POCU).

ATENȚIE! Solicitanții fișei de proiect POCU trebuie să dețină sediu social/punct de lucru/ filială/ sucursală în UAT-ul vizat de SDL.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurilor sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor privind implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Municipiului Focsani, pentru fisele de proiect POCU depuse la Asociatia GAL Unirea Focsani – Etapa a III a a mecanismului DLRC - versiunea iulie 2021.

Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata cu depunerea fiselor de proiect vor fi in conformitate cu cerintele masurilor din SDL lansate prin prezentul apel, cu Procedura de Evaluare si Selectie si cu Ghidul Solicitantului POCU.

Pentru completarea cererii de finantare se va utiliza doar modelul din anexa la ghid, postata pe site- ul www.galunireafocsani.ro.

Selectia proiectelor se va realiza in doua etape, in conformitate cu prevederile Procedurii de Evaluare si Selectie avizata de CCS Restrans, etapa 1 – evaluarea CAE si etapa 2 – evaluarea ETF.

Selectia proiectelor se va face de catre Comitetul de Evaluare si Selectie, validat de AGA GAL Unirea Focsani, in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute din criteriile de selectie.

Anexe publicate pe site-ul www.galunireafocsani.ro:

 1. Anexa 1 la GSCS : Definițiile indicatorilor de rezultat și realizare
 2. Anexa 2 la GSCS: Declaraţie pe propria răspundere privind asumarea responsabilității pentru asigurarea sustenabilității măsurilor sprijinite
 3. Anexa 3 la GSCS: Informații generale și exemple privind combaterea segregării
 4. Anexa 4 la GSCS: Schema de ajutor de minimis ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din orașe cu o populație peste 20.000 locuitori”
 5. Anexa 5 la GSCS: Contract de subvenție
 6. Anexa 6 la GSCS: Instrucțiuni orientative privind completarea cererii de finanțare
 7. Procedura de evaluare şi selecţie a proiectelor POR/POCU la Gal Unirea Focșani
 8. GHIDUL SOLICITANTULUI - condiții specifice de accesare a fondurilor privind implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a municipiului Focșani pentru fișele de proiect POCU depuse la Asociaţia GAL Unirea Focșani
Social Media
Vezi toate articolele autorului: Comunicate de Afaceri

Cauta

Categorii populare